Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na vaších osobních údajích nám záleží. A jsme odhodlán chránit veškere osobní údaje, které nam poskytnete. Tento dokuemnt, který čas od času aktualizujeme, popisuje co dělame s vašimí údaji. Také vám řekne, jak nás kontaktovat, pokud máte nějaké dotazy.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete nebo píšete komentáře prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

  • Vaše jméno a příjmení,
  • obchodní firma
  • e-mailová adresa,
  • webové stránky

Na našich webových stránkách máme umístěny cookie – agrément, které slouží ke kontrole souhlasu s využíváním cookies.

Naše stránky používají různé druhy cookies:

Session cookies: Používají se pro sledování aktivity uživatele při první návštěvě webu.  Jsou nutné pro bezproblémovou funkci webové stránky, a nijak neslouží k identifikování uživatele. Jsou dočasné a automaticky se smažou až stránku opustíte.

Analytic cookies: Umožňují nám počítat návštěvníky naši stránky a statisticky sledovat pohyb uživatelů na naší stránce.

Proč shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje?

Váš vložený obsah – vezměte na vědomí, že vložené komentáře, nápady nebo návrhy společně se jménem nebo iniciálami na webové stránky mohou být shlédnuty ostatními uživateli. Stejně tak jako když poskytnete takové informace nám přímo, můžeme použít Vaše komentáře, nápady, návrhy a jméno pro marketingové účely.

Pokud se rozhodnete, že si již nepřejete, aby Vaše údaje byly použity takovým způsobem, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů.

Odhalování a prevence podvodů – můžeme použít osobní informace k odhalování a předcházení podvodům a jiným nezákonným či nežádoucím činnostem.

Zlepšení našich služeb – používáme osobní informace pro analytické účely, zlepšujeme naše služby, zkušenosti uživatelů a  funkčnost a kvalitu našich on-line služeb.

Jak sdílíme vaše údaje s třetími stranami?

V určitých situacích můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami.

Příslušné orgány – Vaše osobní informace můžeme sdílet s vládou nebo vyšetřovateli, pokud to vyžaduje zákon (nebo jakákoli právní úprava). Takové požadavky zahrnují soudní příkazy, předvolání a příkazy vyplývající z právních procesů a vyšetřování trestných činů. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zveřejnit, pokud je to naprosto nezbytné pro prevenci, odhalování nebo stíhání trestných činů.

Bezpečnost

Jaké bezpečnostní postupy zavádíme k ochraně vašich osobních údajů?

V souladu s britskými a evropskými zákony o ochraně osobních údajů dodržujeme přiměřené postupy k zabránění neoprávněnému přístupu a zneužití osobních údajů.

K ochraně vašich osobních údajů používáme vhodné obchodní systémy a postupy. Používáme také bezpečnostní postupy a technické a fyzické omezení při přístupu a používání osobních informací na našich serverech. Přístup k osobním údajům je povolen pouze oprávněným osobám v průběhu jejich práce.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese redakce@ptel.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, že máte právo na opravu, žádost o výmaz, žádost o omezení zpracování či vznesení námitky, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, případně profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese redakce@ptel.cz.